MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

September, 2020
Sep 28
Sep 29
Sep 30
Oct 01
Oct 02
Friday - XS Lounge
Friday - XS Lounge at XS Nightclub

Friday, 10/02

Oct 03
Saturday - XS Lounge
Saturday - XS Lounge at XS Nightclub

Saturday, 10/03

Oct 04
October, 2020
Oct 05
Oct 06
Oct 07
Oct 08
Oct 09
Friday - XS Lounge
Friday - XS Lounge at XS Nightclub

Friday, 10/09

Oct 10
Saturday - XS Lounge
Saturday - XS Lounge at XS Nightclub

Saturday, 10/10

Oct 11
Oct 12
Oct 13
Oct 14
Oct 15
Oct 16
Friday - XS Lounge
Friday - XS Lounge at XS Nightclub

Friday, 10/16

Oct 17
Saturday - XS Lounge
Saturday - XS Lounge at XS Nightclub

Saturday, 10/17

Oct 18
Oct 19
Oct 20
Oct 21
Oct 22
Oct 23
Friday - XS Lounge
Friday - XS Lounge at XS Nightclub

Friday, 10/23

Oct 24
Saturday - XS Lounge
Saturday - XS Lounge at XS Nightclub

Saturday, 10/24

Oct 25
Oct 26
Oct 27
Oct 28
Oct 29
Oct 30
Friday - XS Lounge
Friday - XS Lounge at XS Nightclub

Friday, 10/30

Oct 31
Saturday - XS Lounge
Saturday - XS Lounge at XS Nightclub

Saturday, 10/31

Nov 01
November, 2020
Nov 02
Nov 03
Nov 04
Nov 05
Nov 06
Friday - XS Lounge
Friday - XS Lounge at XS Nightclub

Friday, 11/06

Nov 07
Saturday - XS Lounge
Saturday - XS Lounge at XS Nightclub

Saturday, 11/07

Nov 08